Mette Björnberg
mette@mettebjornberg.com


<<< Works
 

Innan allt faller 2014 // Before it all falls 2014

Innan allt faller

Som en röd tråd igenom Mette Björnberg konstnärskap, som sträcker sig över nästan två decennier, är skapandet av skulpturala verk som bär på oanade egenskaper. Med ett oklanderligt öga för färgsättning och materialkomposition, har Mette Björnbergs skulpturer en påtaglig närvaro i rummet som inte går att ta miste på. De nästan kräver att låta sig undersökas på nära håll. För den oinvigde kan de te sig som översvallande glada men verken bottnar inte sällan i det självupplevda och kan sägas utgöra en återspegling av konstnärens inre sinnes – och känslovärld. Korta men deskriptiva verkstitlar ger en antydan till ett djup och komplexitet som möjligen inte uppfattas redan vid första anblick.
På Galleri Thomas Wallner ställer Mette Björnberg ut två skulpturer med de tudelade titlarna ”Innan allt faller I & II”. De två skulpturerna, som skjuter i höjden och onekligen tar rummet i anspråk, ursäktar inte sin existens. Med utställningstiteln ”Innan allt faller” i åtanke, ligger en allegorisk tolkning för det sköra livet nära till hands. Med vardagens ständiga utmaningar finns kaoset som bekant alltid inom räckhåll. Mer bokstavligt tolkat så kan titlen även antas omtala verkens underliggande konstruktion som de fysiska förutsättningarna till trots sig står stadigt förankrade på utställningsgolvet.
De förtäckta metallrören som konstruktionen vilar på har utsmyckats med figurativa komponenter varav en del känns igen från tidigare verk och har kommit att bli karaktäristiska för Mette Björnbergs skulpturer. De figurativa komponenterna, noggrant genomtänkta, tycks berätta om olika skeden av livet. Blomster antyder tillväxt, böcker kunskap och bildning och spegeln tjänar som symbolik för jaget. En hårfläta, här talande för skönhet och ungdom, återfinns i toppen på en av de två skulpturerna och förkunnar att fallet, eller snarare slutet, alltjämt lurar runt hörnet.

Ashik & Koshik Zaman (C-print)

Before It All Falls

Running recurringly in Mette Björnberg’s sculptural body of work, spanning over close to twenty years is the quality of presenting more than initially meets the eye. With a keen command of materiality and colours, her works are attributed a near physical presence, pulling the viewer in for a closer glance, compelling you to almost touch and feel the works. As happy-go-lucky as they first appear, Mette Bjönberg’s sculptures are deceivingly joyful, representing often an autobiographical extension of the artist herself; deriving from an inner emotional life, expressing mental and emotional conditions of mind. Short, yet evocative titles serve to hint at a larger and more nuanced scene begging to be unfolded, possibly altering and rebutting an initial perception of the presented work.
At Galleri Thomas Wallner, Mette Björnberg presents two eponymously titled sculptures, “Before it All Falls I & II”. Within the intimate confines of the room, the two towering sculptures intentionally and unapologetically command their space. Bearing the titles in mind, the pair presents together an allegory of the never-ending juggle and balancing game that is life itself. For all the effort that goes into keeping everything on track, discomposure perhaps never lies too far away. On a slightly more literal note, the title nods as well to the underlying technical arrangements and execution of defying the impossibility of allowing the sculptures to rest firmly on the ground.
The founding steel rods which are entirely concealed have been embellished with figurative components, some of which are familiar from past works and have become characteristic for Mette Björnberg’s sculptures, and extend a play on shapes to the works on view. Symbolically they resonate with various aspects of the course of life. As such, floral components tell of growth, books of insight and knowledge and the mirror of the self. A braid of hair mounted at the very top of one the two sculptures, indicative of youth and beauty, cleverly offers an explanation on which fall, or rather, end is ultimately in contention here.

Ashik & Koshik Zaman (C-print)


Installation view, Before It All Falls / Innan Allt Faller, Galleri Thomas Wallner

Installation view, Before It All Falls / Innan Allt Faller, Galleri Thomas Wallner

Installation view, Before It All Falls / Innan Allt Faller, Galleri Thomas Wallner


Installation view, Before It All Falls / Innan Allt Faller, Galleri Thomas Wallner
 

 
IMAGES FEATURED ON THIS PAGE: © METTE BJÖRNBERG // © JOHAN MÅNSSON